O nas

Początki RDE

Razem dla Ewangelii jest owocem pragnienia, które przez długi czas kiełkowało w sercach kilku chrześcijańskich liderów. ​

W 2008 roku, podczas spotkań przywódców toruńskich zborów, okazało się, że kilku z nich dostrzega te same problemy i widzi potrzebę stworzenia ruchu, który by na nie odpowiadał. Zaczęły się wspólne spotkania. Sformułowano wizję i cele działania. Powstała nazwa i logo. Przyjęto wspólne wyznanie wiary i określono podstawowe wartości.
​Na początku 2009 roku odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych z osobami zainteresowanymi nowo powstającą inicjatywą. Wiosną 2009 roku oficjalnie zainaugurowano działalność Razem dla Ewangelii i uruchomiono serwis internetowy. W tym samym czasie, pod patronatem RDE, odbyły się dwie regionalne konferencje. Jednocześnie Rada RDE zaczęła przygotowania do pierwszej konferencji ogólnopolskiej. ​

​W połowie roku 2009 podjęto prace nad pierwszymi publikacjami RDE oraz nad przygotowaniem stanowiska ruchu wobec nowych zjawisk obserwowanych w społeczeństwie i Kościele.
W kolejnych latach organizowano doroczne konferencje ogólnopolskie oraz lokalne konferencje tematyczne.

Razem dla Ewangelii – to całkowicie nieformalna, przyjacielska i braterska inicjatywa. To płaszczyzna naszego wzajemnego kontaktu i wsparcia. Aktywni na co dzień pod różnymi szyldami, rozpoznajemy się jako członkowie tego samego, powszechnego Kościoła Chrystusowego i działamy w jednym Duchu.

Modlimy się, by ta skromna inicjatywa przynosiła chwałę Bogu oraz przyczyniała się do rozwoju zdrowego, biblijnego chrześcijaństwa w Polsce.

Wiara RDE

Wiara została raz na zawsze przekazana świętym (Judy 3) i pozostaje niezmienna z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie musi jednak samo odpowiedzieć sobie na pytanie: Co jest ową wieczną prawdą, która sprawia, że oddajemy Bogu cześć i która przemienia nasze życie, przepełniając je Bożą świętością i chwałą?

Czcimy

jedynego, wszechmogącego Boga, Stwórcę wszechświata, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Polegamy

w naszej wierze na Słowie Bożym, którym jest Pismo Święte (66 ksiąg ST i NT). Dlatego traktujemy je z najwyższym szacunkiem, jako jedyny nieomylny drogowskaz i nakaz od Boga.

Przychodzimy

do Niego jedynie poprzez Jezusa Chrystusa. Nasz Pan jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Zstąpił z nieba, żył bezgrzesznym życiem, dobrowolnie wydał się na śmierć jako okup za grzeszników, zmartwychwstał, króluje na wieki i powróci w chwale sądzić żywych i umarłych.

Postrzegamy

nasze życie jako czas służby, zapierania się siebie oraz uświęcającej przemiany w mocy Ducha przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, które są koniecznymi owocami prawdziwej, żywej wiary.

Wyznajemy

naszą grzeszność i niemoc, potrzebę Bożej łaski, przebaczenia grzechów i przemiany życia. W tym wszystkim liczymy tylko na pomoc Boga.

Poddajemy się

działaniu Ducha, łączącego nas w widzialne ciało Chrystusowe. Są nim lokalne Zbory, głoszące wiernie Ewangelię, chrzczące nawróconych w Imię Ojca, Syna i Ducha, zgromadzające się wokół Stołu Pańskiego oraz troszczące się o autentyczność wiary przez stosowanie dyscypliny.

Głosimy

potrzebę nowego narodzenia z Boga, rozpoczynającego życie w posłuszeństwie i ufnej wierze Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi.

Ostrzegamy

przed wiecznym potępieniem w piekle, które jest sprawiedliwym wyrokiem Bożym dla wszystkich, którzy nie przyjmują Ewangelii.

Przyjmujemy

wiarą dar usprawiedliwienia wszystkich grzechów mocą Jego śmierci oraz dar przemieniającej życie obecności Ducha Świętego.

Oczekujemy

Nieba - nowej rzeczywistości, w której Bóg na wieki będzie nam Ojcem a my Jego ludem. Panie, przyjdź!​

Priorytety RDE

Błędem jest traktowanie Biblii, jako zbioru zasad o zachowaniu człowieka. Błędne jest myślenie, że Biblia to księga o bohaterach, na których mamy się wzorować. Biblia nie jest też podręcznikiem, który ma nas prowadzić przez życie. Biblia tak na prawdę nie jest nawet o nas! Czym i o czym więc jest? Przede wszystkim Biblia jest księgą, w której Bóg objawia ludziom siebie. Jest historią o tym, co Bóg uczynił poprzez Chrystusa, aby zbawić grzeszników. Cały Stary Testament skupia się na zapowiadanym nadejściu Chrystusa, a cały Nowy Testament jest zbudowany na fundamencie, którym jest Chrystus. On nas stworzył i mamy żyć w Jego mocy oraz dla Jego chwały. Naszą pasją jest stawianie Jezusa Chrystusa w centrum wszystkiego, co robimy. Módlmy się do Ojca przez Chrystusa, głośmy Chrystusa i śpiewajmy o Chrystusie! 
Nie głosimy żadnych nowych nauk, rzekomo ukrytych przed poprzednimi pokoleniami Bożego ludu. Naszym celem jest głoszenie i potwierdzanie nauki danej Kościołowi przez apostołów i proroków, którzy byli natchnieni przez Ducha Świętego, by spisać Słowo Boże. Pragniemy stać ramię w ramię z chrześcijanami, którzy przez całą historię Kościoła strzegli i którzy dziś  strzegą  prawd Ewangelii. Jednocześnie wierzymy, że każde pokolenie chrześcijan  jest odpowiedzialne za to, by  przekazać światu  niezmienne prawdy Słowa Bożego  w sposób zrozumiały dla współczesnej im  kultury.
Bóg obiecał błogosławić swój Kościół, którego wyrazem  są lokalne wspólnoty wierzących – kościoły lokalne. Chociaż chrześcijańskie stowarzyszenia, fundacje czy wydawnictwa mogą odgrywać ważną rolę, nie mogą zastąpić lokalnych kościołów. Bóg zaplanował, by każdy chrześcijanin wzrastał w wierze dzięki nauczaniu, dyscyplinie i wspólnocie w lokalnym kościele. Tego biblijnego modelu uczniostwa nie mogą zastąpić nawet najlepsze chrześcijańskie konferencje, obozy lub serwisy internetowe. Nie chcemy w żadnym razie zastąpić lokalnych kościołów, konkurować z nimi, ani podważać ich autorytetu. Naszym pragnieniem jest wspieranie przywódców chrześcijańskich w ich służbie w zborach.
Jednym z błędów, który był powszechny przed Reformacją, i niestety występuje także we współczesnym Kościele, jest podkreślanie roli człowieka i tego, co musi on zrobić, aby podobać się Bogu i zostać zbawionym.  Takie nauczanie łatwo zdobywa posłuch, ponieważ człowiek zawsze chętnie słucha nauczania o sobie oraz o tym, co może osiągnąć własnym wysiłkiem i staraniem. Jednakże zarówno w historii kościoła protestanckiego jak i niemal na każdej stronie Starego i Nowego Testamentu znajdziemy podkreślenie znaczenia działania Boga ponad działaniem człowieka. Dlatego zamiast mówić o tym, jak człowiek szukał i odnalazł Boga, chcemy nauczać  o tym, jak Bóg szukał i odnalazł błądzących grzeszników. Zamiast skupiać się na ludzkich decyzjach o podążaniu za Jezusem, chcemy  podkreślić Bożą decyzję, by okazać łaskę niegodnym grzesznikom.  Skupienie się na Bogu i podkreślenie Jego całkowitej suwerenności odwróci naszą uwagę od nas samych, a zwróci ją w kierunku Tego, który nas pokochał i oddał za nas swoje życie. Taka postawa przynosi chwałę Bogu i jest konieczna dla naszego duchowego zdrowia.
Przed Reformacją głoszenie Słowa Bożego nie było centralnym punktem kościelnych zgromadzeń. Jedną z kluczowych zmian, które przyniosła Reformacja, było przywrócenie Słowu Bożemu należnego mu miejsca. Reformatorzy nie pragnęli jedynie zamiany nauczania rzymskokatolickiego na nauczanie protestanckie. Pragnęli zamienić słowo człowieka na Słowo Boga! Naszą pasją jest nauczanie Bożego Słowa – i czynienie tego we właściwy sposób. Jesteśmy przekonani, że jedyną właściwą formą głoszenia i nauczania Słowa Bożego jest eksponowanie tego, co mówi Bóg. Taka forma nauczania cechuje się tym, że jedynym źródłem przesłania kaznodziei jest Pismo. To znaczy, że konkretny, starannie zinterpretowany fragment Biblii wyznacza temat, treść, strukturę i zakres kazania. W swojej najgorszej formie kazanie może wyglądać tak, że to kaznodzieja decyduje o temacie, treści, strukturze i zakresie kazania, używając jedynie Pisma do podparcia nim swoich pomysłów oraz tez. Współczesny Kościół potrzebuje kaznodziejów głoszących to, co ma do powiedzenia Bóg, nie człowiek.
W ostatnich latach do Kościoła zaczęło się wkradać wiele nowych trendów, które odwracają naszą uwagę od ewangelii, a zachęcają do skupienia się na metodach, strategiach, programach i działaniach terapeutycznych. Wzrost liczebny i widoczny sukces stały się większym priorytetem niż wierność Prawdzie. Wierzymy, że najlepszą reakcją na ten współczesny problem Kościoła jest szczery i bezkompromisowy powrót do ewangelii Jezusa Chrystusa. Pragniemy głosić tę ewangelię zgubionym ludziom wokół nas – sąsiadom, kolegom w pracy, przyjaciołom, rodzinie. Modlimy się, aby Duch Święty czynił przez nas swoje dzieło dla Bożej chwały i doprowadził wielu ludzi do zbawienia w Jezusie Chrystusie.​

Wartości RDE

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie (Jak 1:22).

Wierzymy, że prawdziwe chrześcijaństwo jest sposobem życia. Wierzymy również, że uznanie i praktykowanie – wymienionych poniżej – podstawowych biblijnych wartości jest naturalną konsekwencją wyznawanej wiary.

Partnerzy honorowi

Adam Broughton
Adam Broughton

wieloletni pastor w zborach Anglii oraz Szkocji, od 2008 roku zaangażowany w służbę w Polsce

david-jackman
David Jackman

były przewodniczący The Proclamation Trust w Wielkiej Brytanii, założyciel Cornhill Training Course

Carson
Don A. Carson

profesor Nowego Testamentu w Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, USA, współzałożyciel rady The Gospel Coalition

lohmann_matthias
Matthias Lohmann

pastor kościoła FEG w Monachium, założyciel i przewodniczący Evangelium21

Rick Denham
Rick Denham

dyrektor międzynarodowy 9Marks

Savage-Tim
Tim Savage

pastor, autor wielu książek, regionalny koordynator The Gospel Coalition w Europie

William Smylie
William Smylie

były dyrektor misji Slavic Gospel Association w Wielkiej Brytanii

Niek Tramper
Niek M. Tramper

pastor w International Reformed Evangelical Fellowship w Delf, w Holandii

Paul Verkade
Paul Verkade

koordynator na Polskę Hulp Oost-Europa, zaangażowany we współpracę z kościołami w Polsce

William Smylie
William Smylie

były dyrektor misji Slavic Gospel Association w Wielkiej Brytanii

Niek Tramper
Niek M. Tramper

pastor w International Reformed Evangelical Fellowship w Delf, w Holandii

Paul Verkade
Paul Verkade

koordynator na Polskę Hulp Oost-Europa, zaangażowany we współpracę z kościołami w Polsce

członek rady Hulp Oost-Europa, zaangażowany we współpracę z kościołami w Polsce